Güldal, düzeltme istedi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Ümit Güldal, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi´nin daha kolay anlaşılması açısından bazı düzeltmelere gidilmesi gerektiğini belirtti.

                Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası Genel Başkanı Hüseyin ÜmitGüldal, AK Parti´nin "Cumhurbaşkanlığı sistemi" ile ilgili TBMM Başkanlığına sunacağı, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi´nin daha kolay anlaşılması açısından bazı düzeltmelere gidilmesi gerektiğini belirtti.

                Güldal, Anayasa Değişikliği metninin 101. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti gruplan, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir ibaresine (Yüz bin seçmenin nasıl aday gösterebileceği netleştirilmelidir) (Örn. Cumhurbaşkanı aday adayı olma sistemi getirilebilir. Aday adayları için her il merkezinde seçim kurullarınca imza defterleri açılabilir) ibaresinin eklenmesini,  ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir ibaresine ?şeklinde? yerine ?ile?, seçimlerin tamamlanması halinde mevcut Cumhurbaşkanı yeni seçilen Cumhurbaşkanı´na bir ay (ya da başka münasip bir tarih) içinde görevi devreder ibaresinin eklenmesini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usûl ve esaslar kanunla düzenlenir ibaresine ve devir-teslime ibaresinin eklenmesini, 104. maddede sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır ibaresine somutlaştırmak adına kocama yaşının belirtilmesini, 105. Maddede soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır ibaresine, güçleri oranı yerine Milletvekili sayısı oranına göre ibaresinin eklenmesini, 106. maddede Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir ibaresinde ?daha fazla? yerine ?en fazla beş kişi? şeklinde somutlaştırma yapılmasını, Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır ibaresi yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısından sonra birden fazla ise hangisi ibaresi eklenmesi, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir ibaresine soruşturma açılan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanı tarafından açığa alınır ibaresinin eklenmesini, soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında ibaresinde güçleri oranında yerine Milletvekili sayısı oranına göre ibaresinin,  soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, Milletvekili sayısı oranına göre  komisyona verebilecekleri üye sayısı ile kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır ibaresinin, bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konur ibaresinde göre cümlesinden sonra TEFE, TÜFE, Enflasyon oranına göre vs. gibi somutlaştırma yapılmasını, 108 inci maddenin birinci fıkrasına ?inceleme,? ibaresinden önce gelmek üzere ?idari soruşturma,? ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan ?Silahlı Kuvvetler ve? ibaresi metinden çıkarılmış; üçüncü fıkrasında yer alan ?üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından,? ibaresi ?Başkan ve üyeleri, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından?, şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan ?kanunla? ibaresi ?Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile? şeklinde değiştirilmesini önerdiğini belirtti.